VÝPŮJČNÍ ŘÁD

1. ZLÍNSKÉ KNIHOVNY HER dále jen „LUDOTHÈQUE“

Vymezuje vztah mezi poskytovatelem služeb LudoThèque, zastoupeným provozovatelem Bc. Iveta Brabcová, IČ: 07447531 a jeho uživateli a stanovuje podmínky poskytování těchto služeb.

POSLÁNÍ A ČINNOST KNIHOVNY HER

Hlavním posláním je půjčování stále více oblíbených stolních her a snaha o zajištění dostupnosti her pro všechny.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 • Deskové hry si u nás můžete zapůjčit v různých výpůjčních dobách: víkend, 1 týden nebo 2 týdny. U her kategorie „D“ pak až na 1 měsíc.
 • V případě, že se Vám hra bude líbit natolik, že jí budete chtít vlastnit, můžete si ji u nás objednat a zakoupit.
 • Služby jsou poskytovány v řádné provozní době.
 • LudoThèque organizuje různé herní akce, tzv. „deskohranní“, v závislosti na herních prostorech a počtu zájemců.
UŽIVATELÉ A JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
 • Pod pojmem uživatel se rozumí každá osoba, která využívá kteroukoliv služby LudoThèque
 • Právo na všechny služby má uživatel, tj. fyzická osoba s platným občanským průkazem, který předkládá obsluhujícímu pracovníkovi pro účely registrace základních osobních údajů, nutných při zapůjčení/vrácení hry. Osoba, která neposkytne ke zpracování základní osobní údaje, si nemůže hru vypůjčit.

Základními osobními údaji se pro účely registrace rozumí:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Druh a číslo osobního dokladu
 • E-mail; telefon sloužící ke komunikaci s uživatelem

Registrace uživatele probíhá současně s 1. výpůjčkou a je součástí předávacího protokolu, jehož předmětem je zapůjčení hry a jehož podpisem přebírající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel má právo na přístup k předaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Uživatel může požádat o zrušení souhlasu se zpracováním dat, pokud nemá vůči poskytovateli služeb žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jeho služeb. Osobní údaje, které jsou uchovávány v papírové podobě, budou skartovány.

ZAPŮJČENÍ HRY

Proces půjčení hry je velmi jednoduchý a je popsán v několika krocích:

1. Kontrola dostupnosti hry v aktualizovaném on-line katalogu

On-line katalog slouží pro vyhledání, ať už známé hry či nové hry podle zadaných kritérií (typ hry, min. věk hráče, kategorie, aj.). U téměř každé hry se navíc nachází také fotogalerie, pravidla hry či videonávody. V případě, že hledáte nějakou konkrétní hru, kterou jste však v on-line katalogu nenašli, můžete využít kontaktního formuláře a informovat se na její dostupnost.

2. Rezervace hry/her + termínu vyzvednutí

V případě zájmu o vypůjčení jedné či více her je zapotřebí VŽDY provést rezervaci, a to alespoň 1 den předem. Rezervaci je možné provést prostřednictvím rezervačního formuláře dostupného na webových stránkách, telefonicky, e-mailem či přes Facebook. Při rezervaci uveďte nejen název vybrané hry, ale také požadovaný termín vyzvednutí. Vyčkejte na potvrzení rezervace.

3. Osobní návštěva LudoThèque - knihovny her

Právě zde začíná samotný proces vypůjčení doprovázený nezbytnými formalitami. V případě zájmu můžete také využít herní zkušenosti obsluhujícího pracovníka a poradit se tak s výběrem vhodné hry.

4. Poskytnutí kontaktních údajů a vypůjčení hry

Podepsáním předávacího protokolu, který Vám k podpisu předkládá poskytovatel služby jakožto předávající, potvrzujete, že Vám hra byla zapůjčena v kompletním stavu, tak jak je popsáno v herním návodu každé hry.

5. Úhrada půjčovného + vratné zálohy

Výše půjčovného a vratné zálohy závisí nejen na výpůjční době, ale především na kategorii hry, která je dána její prodejní cenou/hodnotou. Půjčujete-li si více her najednou, jejich zálohy se sčítají. Podrobnější informace naleznete v ceníku půjčovného, jež je přílohou č. 1 Výpůjčního řádu.

6. Trávení volného času za přítomnosti vámi zapůjčené hry

V tomto bodě uvádíme zejména pravidla, jak s vypůjčenou hrou zacházet. Dovolujeme si Vás požádat o to, abyste se k zapůjčené hře chovali tak, jako by byla vaše vlastní a dodržovali níže uvedená pravidla. Jejich respektováním umožníte nejenom vypůjčení hry i jiným hráčům, ale především předejdete případným poplatkům za vzniklé škody.

Pravidla zacházení s vypůjčenými hrami:

  1. Konzumace jídla a pití je u her ZAKÁZÁNA.
  2. Zapůjčené hry a herní materiál používejte VŽDY v souladu s herním návodem.
  3. Nepůjčujte hry 3. osobám. Jste to právě vy, kdo zodpovídá za jejich stav při vrácení.
  4. Z důvodu možného poškození či ušpinění, nehrajte zapůjčené hry venku, s výjimkou her k tomu vhodných či přímo určených.
  5. Uchovávejte hry mimo dosah dětí do 3 let z důvodu možného vdechnutí malých částí hry.
  6. Pokud hru poškodíte, neopravujte ji. Přineste nám ji a opravu nechte na nás.
7. Vrácení hry

Termín pro vrácení hry si není potřeba dopředu rezervovat. Hry vracejte po uplynutí výpůjční doby.

Před vrácením hry se vždy ujistěte, že hru vracíte včas a ve stejném stavu jako při jejím zapůjčení. Jako potvrzení skutečného stavu vrácené hry slouží protokol o převzetí, který Vám při vrácení předloží k podpisu obsluhující pracovník jakožto přebírající.

Hra a její jednotlivé komponenty budou na místě překontrolovány (v případě složitějších strategických her Vás žádáme o trpělivost při kontrole početného herního matriálu). Pokud bude vše v pořádku, bude Vám vrácena zaplacená záloha v plné výši. Pokud bude však hra vrácena s výhradami, to znamená poškozená, s chybějícím herním materiálem či po výpůjční době, bude Vám účtován penalizační poplatek, který bude odečten ze zaplacené zálohy, více informací naleznete v ceníku půjčovného.

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY

Nabízíme možnost prodloužení výpůjční doby, a to po NUTNÉ PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ. V tomto případě za každý den navíc zaplatíte při vrácení hry 10% z částky půjčovného. Prodloužení výpůjční doby nemusí být možné např. v případě, kde je hra rezervována dalším čekajícím hráčem, v tomto případě je potřeba hru vrátit v řádném termínu. Celkově lze hru prodloužit max. o 1 týden.

Pozn.: Pokud hru vrátíte po uplynutí výpůjční doby bez předchozí domluvy, jedná se o pozdní vrácení a bude Vám účtován penalizační poplatek, viz ceník půjčovného.

ČLENSTVÍ

Zapůjčit hru si můžete dvěma způsoby, a to jako:

1. Registrovaný uživatel BEZ PŘEDPACENÉHO ČLENSTVÍ - kdy můžete využít tzv. věrnostního bonusu, a půjčit si tak každou 10. hru dle vlastního výběru ZDARMA až na 1 týden. Záloha musí však být zaplacena vždy.


Jednotlivé počty vypůjčených her se zaznamenávají do permanentky uživatele. Permanentka je nepřenosná a počet záznamů tak musí souhlasit s počtem záznamů o vypůjčených hrách v předávacím protokolu o konkrétní osoby. Výjimku tvoří zapůjčení permanentky jedné osobě, která bude při registraci uvedena jako rodinný příslušník.


Jako registrovaný uživatel bez předplaceného členství můžete navíc využívat tzv. výpůjční bonusy, a to:

a) Při vypůjčení základní hry + rozšíření

b) Při vypůjčení více než 2 her (hromadné vypůjčení)

Podrobněji popsáno v ceníku půjčovného.2. Registrovaný uživatel s předplaceným členstvím (dále jen „člen“) Víte-li, že si budete půjčovat hry pravidelně, pak zvažte předplacené členství. Jako člen si po zaplacení členského příspěvku můžete dále půjčovat hry za 50 % ceny půjčovného a nemusíte již platit zálohu za každou zapůjčenou hru.. Záloha je placena JEDNORÁZOVĚ a platí po celou dobu platnosti členství. Musí být uhrazena vždy nejpozději se zaplacením členského příspěvku. Po uplynutí doby, na kterou bylo členství sjednáno, bude záloha ihned vrácena v plné výši, za předpokladu, že nebyla po dobu trvání členství snížena o penalizační poplatky, viz ceník půjčovného.


Po uplynutí doby, na kterou bylo členství sjednáno, bude záloha ihned vrácena v plné výši, za předpokladu, že nebyla po dobu trvání členství snížena o penalizační poplatky, viz. ceník půjčovného. V případě, že na penalizační poplatky byla již využita záloha v plné výši, členství na předplacenou dobu neprodleně zaniká nebo musí být zaplacená nová záloha.


Členství se liší jak výší příspěvku, tak dobou platnosti samotného členství, jak je podrobněji popsáno v příloze č. 2 Výpůjčního řádu.

JAK SE STÁT ČLENEM:
 • Naším členem se můžete stát nejdříve po 3. zapůjčení hry, která bude vrácena bez výhrad, tzn. v řádné výpůjční době a bez jakýchkoliv penalizačních poplatků.
 • Po zaplacení členského příspěvku.
ČLENSTVÍ ZANIKÁ:
 • Po uplynutí doby na které bylo členství sjednáno.
 • Ze strany uživatele, jakožto člena, a to na jeho žádost.
 • Ze strany poskytovatele služeb, kdy nebude členství uživateli opakovaně umožněno:
  • při nedodržování Výpůjčního řádu
  • v případech často se opakujících penalizačních poplatků
  • v jiných oprávněných případech
REZERVACE HRY

Rezervaci hry můžete provést buďto prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ludotheque.cz, telefonicky, e-mailem nebo přes facebook. Při rezervaci nám sdělte datum, na který chcete hru zarezervovat a termín vyzvednutí. My Vám rezervaci obratem potvrdíme a poté si můžete hru vyzvednout.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ HRY

V případě, že Vás hra zaujala natolik, že byste si ji chtěli pořídit a mít tak možnost si jí kdykoliv zahrát, můžete si jí u nás objednat (v případě, že není skladem) a zakoupit. Bližší informace Vám poskytne obsluhující pracovník.

Hru si můžete zakoupit ve 3 podobách, a sice:

 • Originál hry… za prodejní cenu uvedenou v ceníku půjčovného.
 • Rozbalenou hru… v případě, že se rozhodnete zakoupit hru, kterou jste již měli půjčenou, zaplatíte prodejní cenu hry, která bude ponížena o víkendové půjčovné (Pá-Po)
 • Hru zařazenou do „výprodeje“… potom co hra jeví známky opotřebení, existuje možnost si ji odkoupit za symbolickou cenu


S výpůjčním řádem JE NUTNÉ se seznámit před vypůjčením první hry! V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat.Provozovatel LudoThèque si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Výpůjčního řádu a jeho příloh

© LudoThèque/Všechna práva vyhrazena, 2020